Αρχική

 

Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
21/11/2017

 Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτέμβρη 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 20:30 μ.μ στην έδρα της εταιρείας στην οδό Κλεισθένους 198, Γέρακα.

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ισολογισμού και λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, χρήσεως 2016 (01.01.2016– 31.12.2016) μετά των επί τούτων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου  και διανομής των κερδών αυτής.

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου  από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως δια την χρήση 2016.

ΘΕΜΑ 3ο : Διάφορες ανακοινώσεις. 

 

Για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας  ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα 5 (πέντε) ημέρες πριν απ’ αυτήν. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν οι αποδείξεις καταθέσεων για την έγκριση συμμετοχής επίσης και τυχόν υφιστάμενα πληρεξούσια αντιπροσωπείας.

 

Αθήνα 01/09/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 
 
Back to news

Που θα μας βρείτε

ΜΠΑΤΑΣ ΜΟΤΟΡΣ ΑΕ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 198 ΓΕΡΑΚΑΣ , τηλ. 2108105200, fax 2106131955
batasmotors@gmail.com