Αρχική

 

Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
25/07/2016

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΜΠΑΤΑΣ ΜΟΤΟΡΣ ΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

 

ΜΠΑΤΑΣ ΜΟΤΟΡΣ ΑΕ

 

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 07 Σεπτέμβρη 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 μ.μ στην έδρα της εταιρείας στην οδό Κλεισθένους 198, Γέρακα.

 

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ισολογισμού και λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, χρήσεως 2015 (01.01.2015– 31.12.2015) μετά των επί τούτων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διανομής των κερδών αυτής.

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως δια την χρήση 2015.

ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2016 και καθορισμό της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 4ο : Διάφορες ανακοινώσεις.

 

 

Για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα 5 (πέντε) ημέρες πριν απ’ αυτήν. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν οι αποδείξεις καταθέσεων για την έγκριση συμμετοχής επίσης και τυχόν υφιστάμενα πληρεξούσια αντιπροσωπείας.

 

 

 

 

 

Αθήνα 06/07/2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

 

 
 
Back to news

Που θα μας βρείτε

ΜΠΑΤΑΣ ΜΟΤΟΡΣ ΑΕ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 198 ΓΕΡΑΚΑΣ , τηλ. 2108105200, fax 2106131955
batasmotors@gmail.com